Καλλικράτης

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Nόμος υπ. αριθμ. 3852

Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Βασικές διατάξεις του νόμου που αφορούν την  Πιάνα, τον Φάλανθο, τον νέο Δήμο Τρίπολης και την περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

Α. Οι Δήμοι: Πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

 

  • Σύσταση Δήμων:

Στον νομό Αρκαδίας δημιουργήθηκαν οι κατωτέρω 5 δήμοι:

Δήμος Τρίπολης (πληθ. 48730) με έδρα την Τρίπολη, αποτελούμενος από τους δήμους Τρίπολης (πληθ.28976), Τεγέας (πληθ. 4100), Σκιρίτιδας (πληθ.2248), Μαντινείας (πληθ.3510) , Κορυθίου (πληθ. 2613), Φαλάνθου (1310), Λεβιδίου (πληθ. 4131) και Βαλτετσίου (πληθ. 1842) οι οποίοι καταργούνται.

Δήμος Νότιας Κυνουρίας (πληθ. 7633) με έδρα το Λεωνίδιο

Δήμος Γορτυνίας (πληθ. 12492) με έδρα τη Δημητσάνα

Δήμος Μεγαλόπολης (πληθ. 11044) με έδρα τη Μεγαλόπολη

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (πληθ. 11589) με έδρα το Άστρος

 

  • Συγκρότηση  Δήμων :  Ορισμοί

Ο πρώην Δήμος Φαλάνθου θα αποτελεί Δημοτική Ενότητα στο νέο διευρυμένο Δήμο.

Το πρώην Τοπικό Διαμέρισμα Πιάνας ορίζεται ως Τοπική κοινότητα Πιάνας (πληθ. 247<2000)

Δημοτικές Αρχές:

Ο Δήμος Τρίπολης θα διοικείται από το Δήμαρχο και το διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από (41) συμβούλους, επειδή έχει πληθυσμό από 30.000 έως 60.000 κατοίκους και προέρχεται από τη συνένωση περισσοτέρων από (6) δήμους. Άλλα όργανα του Δήμου είναι η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή.

Όργανα Τοπικής  Κοινότητας:

Η Τοπική Κοινότητα Πιάνας θα εκλέγει (1) τοπικό εκπρόσωπο διότι έχει λιγότερους από (300) κατοίκους. Ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα.

Εκλογικές Περιφέρειες:

Οι πρώην δήμοι όπως η Δημοτική κοινότητα  Φαλάνθου ορίζονται ως εκλογικές περιφέρειες.

Η εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής κοινότητας  Φαλάνθου λόγω πληθυσμού ως προς το σύνολο του δήμου εκλέγει (1) ένα δημοτικό σύμβουλο (ποσοστό εκπροσώπησης 1310/48730 * 41 = 1,1).

Οι  δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε (5) χρόνια μαζί με τις Ευρωεκλογές. Ειδικά για τις εκλογές της 7 Νοεμβρίου 2010 η θητεία της νέας δημοτικής αρχής θα είναι από την 1/1/2011 έως 31/8/2014.

Ο εκλογέας της τοπικής κοινότητας Πιάνας θα έχει την δυνατότητα να ψηφίζει δύο (2) δημοτικούς συμβούλους, ένα από την εκλογική περιφέρεια Φαλάνθου και έναν από μια άλλη εκλογική περιφέρεια του δήμου και επίσης ένα εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Β. Οι Περιφέρειες : Δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Η περιφέρεια Πελοποννήσου, μία από τις (13) Περιφέρειες του κράτους, αποτελείται  από τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας με έδρα την Τρίπολη. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος

 

Δημήτρης Παπασάββας

 

 

 

Τι  προβλέπει ο Καλλικράτης  για το χωριό μας

Τοπική  Κοινότητα Πιάνας – Όργανα
Όργανο της τοπικής κοινότητας Πιάνας είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, γιατί  η κοινότητά μας έχει κάτω από τριακοσίους (300) κατοίκους.
Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
1. Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
2. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.
3. Στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.
Αρμοδιότητες εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
Ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
2) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
3) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
4) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται για αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
5) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
6) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, την συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,
7) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά την διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
8) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στο δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
9) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
10) διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του.
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
11) προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών, δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του.
β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
12) με αιτιολογημένη απόφασή του εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
13) η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.
14) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
15) το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:
i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,
ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
iii. την σύναψη δανείων,
iv. την σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και
v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.
16) αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου αντιδημάρχου.
17) με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς :
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους
β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα.
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.

Προϋπολογισμός της τοπικής κοινότητας – Συμμετοχή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στον εκπρόσωπο της έως το τέλος Ιουνίου.
2. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των τοπικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική κοινότητα.
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
4. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλεί τους κοινωνικούς φορείς της περιφέρειάς της τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.