Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΙΑΝΙΩΤΩΝ

 «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΙΑΝΙΩΤΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

α) Η συνεχής επαφή με την γενέτειρα Πιάνα, Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Φαλάνθου Αρκαδίας και επαφή, επικοινωνία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών ώστε να διατηρείται και προάγεται το αίσθημα της κοινής καταγωγής.

β) Η ηθική, πνευματική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών του.

γ) Το φιλανθρωπικό έργο εν γένει και η  ενίσχυση, υλική και ηθική, των εχόντων ανάγκη μελών του καθώς και εν γένει απόρων οικογενειών και απροστάτευτων ανηλίκων της  πατρίδας τους.

δ) Η διατήρηση και διάδοση των πατροπαράδοτων εθίμων και εκδηλώσεων.

ε) Η μελέτη  των κατ’ ιδίαν προβλημάτων της Πιάνας και των κατοίκων της, του Δ. Φαλάνθου, της ευρύτερης περιοχής καθώς και των ιστορικών χωριών του Λιμποβισίου και του Αρκουδορέματος που ανήκουν στην εδαφική περιφέρεια του Δ. Δ. Πιάνας. Η εισήγηση προς κάθε αρμόδια αρχή για την  λήψη των απαραίτητων μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η συνδρομή των παραγωγικών δυνάμεων της Πιάνας για την αξιοποίηση της ιστορικής, τουριστικής και φυσικής υποδομής της περιοχής. Η εκτέλεση κοινωφελών έργων, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, τοπίων, δασών, δρυμών, Μονών, ιστορικών μνημείων και κειμηλίων του τόπου καθώς και η ανάπτυξη τουριστικής και πολιτιστικής κίνησης αντάξιας του φυσικού κάλλους και της ιστορικής σημασίας της περιοχής.

στ) Η δημιουργία, ανέγερση, συντήρηση, υποστήριξη, διαχείριση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικού σωματείου.

ζ) Η δημιουργία, ανέγερση, συντήρηση, υποστήριξη και διαχείριση  Λαογραφικού Μουσείου και Βιβλιοθήκης.

η) Η διοργάνωση και πραγματοποίηση αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων και εκδρομών.

θ) Η σύσταση τμημάτων νεολαίας, γυναικών και άλλων τμημάτων φιλανθρωπικού, ψυχαγωγικού, καλλιτεχνικού, θρησκευτικού,  μορφωτι-κού, και αθλητικού χαρακτήρα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του. Τα τμήματα αυτά θα λειτουργούν βάσει εσωτερικού κανονισμού και οι δραστηριότητες τους θα τελούν υπό την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας εκτός από τους Πιανιώτες απανταχού της γης και προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων και άλλων χωρών, προκειμένου να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών.

κ) Η επιδίωξη ενίσχυσης και υλοποίησης προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Η επίτευξη των ως άνω σκοπών θα επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ενέργεια που θα αποφασίζεται και θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά:

– Διοργάνωση εορταστικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγω-γικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συναυλιών, ομιλιών επιστημονικού, λαο-γραφικού, πολιτιστικού κλπ περιεχομένου, περιηγήσεων και εκδρομών.

– Λειτουργία γραφείου – εντευκτηρίου του Συλλόγου, εφόσον

υφίσταται η οικονομική δυνατότητα, όπου θα συγκεντρώνονται τα μέλη για γνωριμία, συνομιλίες, ανταλλαγή απόψεων και εν γένει σύσφιξη και προαγωγή των σχέσεων μεταξύ τους.

–         Έκδοση και κυκλοφορία, εφόσον υφίσταται η οικονομική δυνατό-

τητα μηνιαίου, διμηνιαίου ή τριμηνιαίου ή άλλου περιοδικά εκδιδομένου ενημερωτικού δελτίου ή εφημερίδας, όπου θα δημοσιεύονται τοπικές ειδήσεις και γεγονότα που ενδιαφέρουν και αφορούν τους απανταχού Πιανιώτες καθώς και ειδήσεις και σχόλια αφορώντα τις επιμέρους δραστηριότητες του Συλλόγου.

–   Συνεργασία με έτερους Συλλόγους Πιανιωτών ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό και λοιπά φιλανθρωπικά και πολιτιστικά Σωματεία, συνεργασία με ΟΤΑ και λοιπούς μαζικούς φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες κλπ.

– Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΑΕΔ και λοιπών φορέων που έχουν σκοπό την προώθηση των στόχων του Συλλόγου.

–  Συμμετοχή στη σύσταση ή συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν τους Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4ο

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν ενηλικιωθεί. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα,  Επίτιμα και Αρωγά.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη μπορούν να γίνουν άπαντες οι κατοικούντες ή διαμένοντες εντός του Νομού Αττικής και της λοιπής Ελλάδας  εφόσον κατάγονται  από την Πιάνα καθώς και οι σύζυγοι και οι κατιόντες τούτων. Επίσης μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου συγγενείς των ανωτέρω ατόμων με συγγένεια εξ αίματος μέχρι και δευτέρου βαθμού.

Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με τη φυσική τους  παρουσία και όχι δια εκπροσώπων ή εξουσιοδοτημένων ατόμων εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις τα δύο (2) τελευταία έτη.

 

ΕΚΤΑΚΤΑ μέλη μπορούν να γίνουν όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις αλλά κατοικούν εκτός του Ελλαδικού χώρου και επιθυμούν την εγγραφή τους στον Σύλλογο με αποκλειστικό και μόνο στόχο την ενίσχυση των σκοπών του.

Τα  έκτακτα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών  μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στα διάφορα όργανα του Συλλόγου.

 

ΕΠΙΤΙΜΑ  μέλη ανακηρύσσονται άτομα τα οποία προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον Σύλλογο ή βοήθησαν σημαντικά, υλικά και ηθικά, στη επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Η ανακήρυξη επιτίμων μελών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  με πλειοψηφία 5/7 και εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών και εκτάκτων μελών πλην του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διάφορα όργανα του Συλλόγου.

 

ΑΡΩΓΑ μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που αγαπούν και θέλουν να βοηθήσουν την Πιάνα χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κάθε κατηγορία μελών πρέπει να γράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον Σύλλογο.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Εγγραφή Μελών

Για να γίνει κάποιος τακτικό, ή έκτακτο μέλος, εφόσον αποδέχεται το παρόν καταστατικό, πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να καταβάλει τα τέλη εγγραφής και την ετήσια συνδρομή.

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής μέλους, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον το θέμα τεθεί από κάποιο τακτικό ή έκτακτο μέλος και εγγραφεί στην ημερησία διάταξη της Συνέλευσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Συνδρομές μελών και τέλη εγγραφής

Η ετήσια συνδρομή των μελών καθώς και τα τέλη εγγραφής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος τακτικό ή έκτακτο για να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένο. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Υποχρεώσεις Δικαιώματα

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε κάθε δημόσια ή μη εκδήλωση του Συλλόγου μετέχοντας ενεργά στην εν γένει δράση του Συλλόγου. Έχουν υποχρέωση να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε θέμα, να υποβάλλουν προτάσεις, να ψηφίζουν σύμφωνα με το καταστατικό για τα θέματα που περι-λαμβάνονται στην ημερησία διάταξη και να καταβάλουν τις προβλεπόμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η προσωπική παρουσία των μελών είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί κάποιο μέλος να εκπροσωπηθεί από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αποφάσεις Δ.Σ. και Γεν. Συν. – Διαγραφές.

Τα μέλη αποβάλουν την ιδιότητα του μέλους κατόπιν σχετικής τους αιτήσεως αποχώρησης ή κατόπιν διαγραφής τους. Ο θάνατος μέλους συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας αυτής.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον το δηλώσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά την καταβολή των τυχόν οφειλομένων συνδρομών του. Η εκ νέου εγγραφή αποχωρήσαντος μέλους επιτρέπεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον καταβληθούν τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις της πρώτης εγγραφής.

Μέλος που καθυστερεί τις ταμειακές του υποχρεώσεις επί τρία (3) συνεχή έτη, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, διαγράφεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εγγράφου προειδοποιήσεώς του. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλος που επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή απειθαρχεί προς τις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή καταδικασθεί αμετακλήτως για πλημμέλημα ή κακούργημα συνεπαγόμενο κατά το νόμο την απώλεια των πολιτικών του δικαιωμάτων ή της δικαιοπρακτικής του ικανότητας διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Α. Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των τακτικών, εκτάκτων  και αρωγών μελών.

Β. Οι επιχορηγήσεις εκ μέρους του κράτους και ειδικότερα  από Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες και λοιπούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  Δημόσιους Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) και οι χορηγίες σωματείων, ιδιωτών και κάθε οργανισμού  ή άλλης πηγής που εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Γ. Οι εισπράξεις από εορτές, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, εκθέσεις, διαλέξεις κλπ. που θα οργανώνει ο Σύλλογος.

Δ. Οι δωρεές προς τον Σύλλογο, κληρονομιές, κληροδοσίες, εράνους, παραστάσεις, χορηγίες από Δημόσιο, διαφόρους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, Τράπεζες, ιδιώτες κλπ. για την αποδοχή των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι δωρητές, ευεργέτες και μεγάλοι ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον Σύλλογο.

Σε περίπτωση δωρεάς, κληρονομιάς, κληροδοσίας κλπ. θα ακολουθούνται πάντοτε οι όροι με το τρόπο που ετέθησαν από τον δωρητή, κληρο-νομούμενο, κληροδότη κλπ.

Οι κληρονομιές ή κληροδοσίες που γίνονται αποδεκτές γίνονται με το ευεργέτημα της απογραφής.

Ε. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλονται από την Γενική Συνέλευση σε περίπτωση επειγουσών αναγκών.

ΣΤ. Τα εισοδήματα από διάφορα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και από την διαχείριση ακινήτων του.

Ζ. Οι τόκοι των καταθέσεων του Συλλόγου, και

Η. Κάθε έσοδο και παροχή που επιτυγχάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με νόμιμο τρόπο και δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Τα ως άνω σχηματιζόμενα κεφάλαια διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών του καταστατικού κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ ενώ αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση τυχόν υπερβάλλοντος ποσού ή μελλοντικής αύξησης του πλαφόν είναι η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση όρου τεθέντος υπό τρίτου σε σχέση με τα έσοδα του Συλλόγου όπως ενδεικτικά σε δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες κλπ. θα ακολουθείται υποχρεωτικά ο όρος του χορηγού/διαθέτη εφόσον είναι εύλογος.

Τα κεφάλαια αυτά, πλην ενός ποσού που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο και το οποίο παραμένει εις χείρας του Ταμία για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Συλλόγου, τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ ονόματι του Συλλόγου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιείται ο κατά τα ανωτέρω τρόπος διαθέσεως των κεφαλαίων του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

Α. Η Γενική Συνέλευση των μελών.

Β. Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, ασκεί την εποπτεία σε όλα τα όργανα και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για κάθε μέλος της και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ψηφίζει τον προϋπολογι-σμό και εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης κάθε έτους που λήγει, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των μελών της Διοίκησης και δικαιούται να παύει αυτά οποτεδήποτε, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως πχ. εξαιτίας βαρείας παράβασης των καθηκόντων τους, ανικανότητας για διαχείριση κλπ.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου την ανακήρυξη φυσικών ή νομικών προσώπων ως δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλους ευεργέτες του Συλλόγου ανάλογα με το μέγεθος της προσφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, στην έδρα του Συλλόγου, τακτικώς  μια φορά το χρόνο και εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους για την ψήφιση του προϋπολογισμού και την έγκριση του απολογισμού διαχείρισης και εκτάκτως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν συντρέχει περίπτωση λήψεως επείγουσας αποφάσεως ή κατ’ αίτηση του 1/5 των μελών της (τακτικών, και εκτάκτων ) που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν τούτο ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών της (τακτικών, και εκτάκτων) για ειδικούς λόγους που αναγράφονται στην σχετική αίτηση. Επίσης τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει και η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ατομικές έγγραφες προσκλήσεις των μελών που περιλαμβάνουν τον χρόνο και τον τόπο της συγκαλουμένης Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ή με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της Αθήνας, της Αρκαδίας, ή της εφημερίδας των Νέων της Πιάνας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον  ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκλίσεώς της.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται εν απαρτία όταν παρίστανται τα 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Μη γενομένης απαρ-τίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα της αμέσως προσεχούς εβδομάδας και θεωρείται νόμιμη με οσαδήποτε και αν παρίστανται μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

Επί θεμάτων που απαιτούν ειδική πλειοψηφία, όπως η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Συλλόγου οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 99 και 100 του Α.Κ.

Οι  ψηφοφορίες για θέματα γενικής φύσεως γίνονται με ανάταση της χειρός ενώ για τις αρχαιρεσίες και για θέματα προσωπικής φύσεως ή για προτάσεις μομφής γίνονται μυστικά με έγγραφα ψηφοδέλτια.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του Συλλόγου που συνεπικουρείται από δύο ακόμη μέλη, το ένα εκ των οποίων εκτελεί χρέη Γραμματέα. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης τυγχάνει της αποδοχής της πλειοψηφίας των παρόντων μελών διά ανατάσεως της χειρός. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι αρμόδιος για την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Θέτει τα προς συζήτηση και ψηφοφο-ρία θέματα της ημερήσιας διάταξης  και δύναται να την διακόψει ή να την λύσει εφόσον απειλούνται προστριβές ή αντεγκλήσεις.

Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης δύναται να εκτελεί και χρέη Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  προβαίνει στην ανάλυση του παραδοθέντος στην Εξελεγκτική Επιτροπή Ισολογισμού και Απολογισμού και στην έκθεση πεπραγμένων του έτους που έληξε και θέτει στην διάθεση των μελών τα βιβλία και τα έγγραφα διαχείρισης. Στη συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεσή της και τις σχετικές εισηγήσεις της, ακολουθεί συζήτηση επί των πεπραγμένων  και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή απορρίπτει τον Ισολογισμό και Απολογισμό διαχείρισης και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιρρίπτει και καταλογίζει ευθύνες.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων  οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει στα μέλη μαζί με τις ατομικές προσκλήσεις και υπόδειγμα αιτήσεως για την υποβολή υποψηφιότητας για τα όργανα του. Κάθε τακτικό και έκτακτο  μέλος εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, αποκτά το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα διάφορα όργανα του Συλλόγου.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στον/στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου  και κατά την ημέρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης που μπορεί να είναι και μέρα αρχαιρεσιών, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο το οποίο τίθεται στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το ψηφοδέλτιο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι πάντοτε ενιαίο με αλφαβητική σειρά οι δε ψηφοφόροι σημειώνουν με σταυρό μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για μέλη της Εξελεγκτικής  Επιτροπής. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση του χεριού των μελών που συμμετέχουν σε αυτήν, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που μπορεί να είναι και το Προεδρείο της, η οποία επιλαμβάνεται της διεξαγωγής τους. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν εκλέγονται υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει περαιωμένη την ψηφοφορία και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων και στη συνέχεια συντάσσεται το σχετικό πρακτικό όπου ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και της μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, ο Γραμματέας αυτής συντάσσει τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διενεργηθεισών αρχαιρεσιών και μετά την καταμέτρηση των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα σε αυτούς που εκλέχτηκαν και στον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την  Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον των ενδιαφερομένων, το ίδιο ισχύει και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι διετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Ως τακτικά μέλη εκλέγονται τα επτά (7) πρώτα που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Πέραν αυτών όλα τα΄ άλλα μέλη θεωρούνται αναπληρωματικά με σειρά σταυρών προτίμησης.

 

ΑΡΘΡΟ  19ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους με αρμοδιότητες που ορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο γραφείο του Συλλόγου ή σε άλλο τόπο που θα συμφωνηθεί, τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) μέλη του εντός οκτώ (8) ημερών. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Των συνεδριάσεων, που μπορεί να είναι δημόσιες εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, προεδρεύει ο Πρόεδρος και εν απουσία του ο Αντιπρόεδρος ή το αρχαιότερο των μελών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα παρόντα μέλη.

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε

Σε περίπτωση παραιτήσεως (που υποβάλλεται απαραίτητα εγγράφως), θανάτου ή διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται το επόμενο αναπληρωματικό μέλος.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

 Ελλείψει αναπληρωματικού μέλους, παραιτήσεως του Διοικητικού Συμ-βουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής  προ του χρόνου λήξεως της θητείας των, συγκαλείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών ειδική έκτακτη Γενική  Συνέλευση προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η παράδοση της Διοίκησης του Συλλόγου σε περίπτωση νέων  εκλογών, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και προ της λήξεως του χρόνου της διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, συντελείται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες γενικώς τις σχέσεις του, δικαστικές και εξώδικες, με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, Τράπεζα, Οργανισμό πάσης φύσεως κλπ., διοικεί τον Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, επιβλέπει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού, οργανώνει τα διάφορα τμήματα αυτού και συγκροτεί τις αρμόδιες για κάθε τμήμα επιτροπές από τα μέλη του, εποπτεύει την λειτουργία των τμημάτων, συντάσσει τα πεπραγμένα, τον οικονομικό απολογισμό του λήξαντος έτους καθώς και των προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του νέου έτους και τα υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου και

συμβάλλεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του Συλ-λόγου και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειες του.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει αυτές, συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τον/την Γεν. Γραμματέα, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Γενικές Συνελεύσεις και επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Επιβλέπει την ταμιακή και λογιστική τάξη του Συλλόγου, υπογράφει επιταγές μαζί με τον Ταμία καθώς και οιοδήποτε εξερχόμενο έγγραφο, σύμβαση και  ένταλμα είσπραξης ή πληρωμής.

 

 

Κατά την λήξη του οικονομικού έτους συντάσσει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα  και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση πεπραγμένων, για την οποία κατόπιν λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, τον αναπληρώνει με όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και τηρεί τα βιβλία εισερχομένων  και εξερχομένων εγγράφων, τηρεί το Μητρώο τακτικών, εκτάκτων, αντεπιστελλόντων, επίτιμων και αρωγών μελών και τα κατά νόμο βιβλία, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, τα βιβλία Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου.

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου και δικαιούται να κρατά στο Ταμείο του Συλλόγου ποσό που ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Τα επιπλέον ποσά κατατίθενται επ’ ονόματι του Συλλόγου σε  Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα της Αθήνας. Για τις αναλήψεις απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Για οιαδήποτε πληρωμή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας επίσης εισπράττει τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου, τα δικαιώματα εγγραφής και κάθε άλλο χρηματικό ποσό. Διενεργεί τις κάθε είδους εισπράξεις του Συλλόγου με διπλότυπο εισπράξεων υπογεγραμμένο από αυτόν και τον Πρόεδρο και τις κάθε είδους πληρωμές με διπλότυπες αποδείξεις υπογεγραμμένες από αυτόν, τον Πρόεδρο και τον δικαιούχο.

Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, τα διπλότυπα εισπράξεων, τις αποδείξεις πληρωμών, τα βιβλιάρια καταθέσεων σε Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα και ενημερώνει σχετικώς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταθέτει στο τέλος κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσης της οικονομικής διαχείρισης, ο οποίος μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση.

Τηρεί το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Γ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, η θητεία της είναι διετής και δεν επιτρέπεται να είναι συγχρόνως και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) μέλη μεταξύ των οποίων εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτής  εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή διεξάγει τον οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση εκάστου έτους την έκθεσή της επί των πεπραγμένων και τις   εισηγήσεις της. Για τον σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να της παρέχει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του λήξαντος έτους και κάθε στοιχείο απαραίτητο για τον έλεγχό της.

Σε περίπτωση που διαπιστώσει ατασθαλίες στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να προκαλέσει σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διά του Προέδρου του Διοικη-τικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την συγκαλέσει εντός ενός (1) μηνός και εν αρνήσει του τελευταίου να την συγκαλέσει η ιδία.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί ίδιο βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο Σύλλογος διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ. είτε με δικαστική απόφαση κατά το άρθρο 105 του Α.Κ., όταν μειωθούν τα μέλη του κάτω από είκοσι (20) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η Γενική Συνέλευση που παίρνει την απόφαση αποφαίνεται και για την διάθεση της περιουσίας,  η οποία θα επανέρχεται στην κυριότητα του Συλλόγου σε περίπτωση ανασυστάσεώς του.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που γράφει κυκλικά: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΑΝΙΩΤΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και στο μέσο φέρει την εικόνα του Αγίου Γεωργίου.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο Σύλλογος έχει το δικό του λάβαρο με τα εθνικά χρώματα και στο μέσο την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση  υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθεί το ως άνω λάβαρο και να καθιερωθεί νέο καθώς και επιπλέον σύμβολα.

 

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ο Σύλλογος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να απονέμει ειδικό μετάλλιο τιμής ένεκεν σε διακεκριμένα μέλη, πολίτες, ευεργέτες, δωρητές, φιλέλληνες αλλοδαπούς και γενικώς πρόσωπα που αγωνίζονται για την ενίσχυση των σκοπών του.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε νομοθεσίας περί σωματείων.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το παρόν καταστατικό αποτελεί τροποποίηση, αναδιατύπωση και συμπλήρωση του προηγούμενου από 15 Νοεμβρίου 1972 καταστατικού που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 2827/73 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3958/15-11-73 και ψηφίστηκε σε Γενική Συνέλευση με νόμιμη απαρτία από τα παριστάμενα μέλη που ενέκριναν την  παρούσα τροποποίησή του.

 

Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2006

 

 1. Συψής   Θεοδ. Κωνσταντίνος
 2. Τράκας Αντων. Γεώργιος
 3. Σαρρή-Παπασάββα Ρεβέκκα
 4. Αδαμόπουλος Θεοδ. Σπύρος
 5. Μπράτιμου Ελένη
 6. Κορμπάκης Κων. Δημήτριος
 7. Δελής Γεωρ. Κωνσταντίνος
 8. Πετρόπουλος Κων. Ιωάννης
 9. Πετρόπουλος Θεοδ. Κωνσταντίνος
 10. Φωτόπουλος Θεοφ. Αναστάσιος
 11. Φωτόπουλος Θεοφ. Ανδρέας
 12. Γιανναράς Χαρ. Γεωργιος
 13. Γεωργακόπουλος Αλεξ. Κωνσταντίνος
 14. Γεωργακόπουλος Αλεξ. Γεώργιος
 15. Πετρόπουλος Παν. Κων/νος
 16. Πετρόπουλος Ιωαν. Κων/νος
 17. Σιψής Γεωργ. Κωνσταντίνος
 18. Σιψής Κων. Γεώργιος
 19. Γιανναράς Παν. Χαράλαμπος
 20. Δελής Κων. Γεώργιος
 21.  Δελης Ευαγ. Ιωαννης
 22. Τράκας Αναστ. Σπύρος
 23. Δελής Θεοδ. Νίκος
 24. Γιανναρά Τζαφέρη Κωνσταντίνα
 25. Συψής Θεοδ. Αναστασιος
 26. Σαρρής Μιλτ. Δημήτριος
 27. Λαλιώτης Παν. Δημήτριος
 28. Συψής Δημ. Παναγιώτης
 29. Πετροπούλου Θεοδ. Αναστασία
 30. Σαραντόπουλος Ιωαν. Γεώργιος
 31. Αργυρόπουλος Σωτ. Κωνσταντίνος
 32. Συψής Σπυρ. Γεώργιος
 33. Αργυροπούλου Ανδρεοπούλου Ουρανία
 34. Σαραντοπούλου Γιαννακέα Στέλλα
 35. Μαυραειδόπουλος Αθαν. Γεώργιος
 36. Μπράτιμος Κων. Φώτης
 37. Συψής Δημ. Γεώργιος
 38. Αδαμόπουλος Θεοδ. Αναστάσιος
 39. Σαραντόπουλος Κων. Γεώργιος
 40. Σιψή  Γεωρ. Παναγιώτα
 41. Σαραντόπουλος Μιχ. Γεώργιος
 42. Αδαμοπούλου Σταμάτα
 43. Συψή Τσιάμη Κωνσταντίνα
 44. Κανέλλου  Μαντά  Παναγιώτα
 45. Κανελλος Κων. Γεώργιος
 46. Τσιαμόπουλος Γεωρ. Θεόδωρος
 47. Συψής Βασ. Αλέξανδρος
 48. Λαλιώτη Παν. Γεωργία
 49. Κανελλόπουλος Παρ. Αλέξανδρος
 50. Κανελλόπουλος Δημ. Κωνσταντίνος
 51. Κανελλοπούλου Δημ. Ελένη
 52. Γκουζίουλη  Σταυρ. Σταμάτα
 53. Δελής Ευαγ, Θεόδωρος
 54. Σαραντοπούλου Ταπεινού Μαρία
 55. Γιανναράς Παν. Κων/νος
 56. Γεωργακόπουλος Σπ. Παναγιώτης
 57. Γκόρος  Ιωαν. Νικόλαος
 58. Σινάνης Παν. Νικόλαος
 59. Κανέλλος Παρ. Αθανάσιος
 60. Τζαμαλής Βασ. Γεώργιος
 61. Τράκα Σταυροπούλου Ροζαλία
 62. Κανελλόπουλος Κων Παναγιώτης
 63. Κέζιου Βασιλειάδη Δήμητρας
 64. Σιψής Γεωρ. Φώτης
 65. Κανέλλος Πετρ. Θεόδωρος
 66. Τερζής Δημ Αθανάσιος
 67. Σπηλιοπούλου Ελ. Γεωργία
 68. Κορμπάκης Ευσ. Γεωργιος
 69. Γεωργακόπουλος Δημ. Παναγιώτης
 70. Σαραντόπουλος Παν. Αντώνης
 71. Κορμπάκη ευστ. Ελευθερία
 72. Κανελλοπούλλου Παρ. Σταυρούλα
 73. Κορμπάκη Ευστ. Ευαγγελία
 74. Γιανναρά Παν. Βασιλική
 75. Δελής Γεωρ. Ιωαννης
 76. Κανελλόπουλος Παν Σπύρος
 77. Κανελλόπουλος Κων. Σπύρος