Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πιανιωτών της 3-5-2011

Posted by

kalpiΕγινε στις 3 Απριλίου 2011 σε αίθουσα των σχολών ΚΟΡΕΛΚΟ στην Πλατεία Κάνιγγος η τακτική Γενική Συ­νέλευση του Συλλόγου Πιανιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Διοικητικός και Οικο­νομικός απολογισμός του Δ.Σ. από 14/3/2010 μέχρι 2/4/2011 και β) εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχτηκε ο Δημή- τρης Παπασάββας (γαμπρός της Πιάνας, σύζυγος Ρε­βέκκας Μιλτ. Σαρρή) και γραμματέας η Κατερίνα Χαρ. Γιανναρά. Στην αρχή ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. Σαρρής Δημήτριος διάβασε τον απολογισμό δράσης και ο Ταμίας του Συλλόγου Τράκας Γεώργιος τον οικονομι­κό απολογισμό {δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα). Αμέσως μετά ο Κώστας Γ. Δελής διάβασε την έκθεση της Εξε­λεγκτικής Επιτροπής και το σώμα απάλλαξε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Εν συνεχεία έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο και το χωριό σχετι­κά με το νέο κατάστημα στην πλατεία, τη μελέτη επέκτα­σης του μουσείου, την ιστοσελίδα του Συλλόγου, τη συ­νέχιση των εκδηλώσεων του Συλλόγου παρά τις δυσκο­λίες της εποχής, την μεγαλύτερη ενεργοποίηση των νέ­ων της Πιάνας στο Σύλλογο, την σύσφιξη των σχέσεων με τους άλλους Φαλάνθιους Συλλόγους, το γήπεδο κλπ.

Στις εκλογές που ακολούθησαν μετά εκλέχθηκαν για το Δ.Σ. οι: Δημ. Μ. Σαρρής, Αλ. Π. Κανελλόπουλος, Γε- ωργ. Αντ.Τράκας, Ματίνα Γκουζιούλη, Κων/νος Θ. Πε- τρόπουλος, Γεωργ. Αθ. Μαυραειδόπουλος και Δημ. Β. Παπασάββας. Αναπληρωματικοί εκλέχθηκαν οι: Κων. Αλ. Γεωργακόπουλος, Ιωάννα Γ. Παπαθεοφάνη-Βασιλά- κη και Κων. I. Πετρόπουλος.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Φώτης Κ. Μπράτιμος και Κων. Γ. Δελής.